23 мар. 2021 г.

Керівництво партією горизонтального управління

 


Партія горизонтального управління, це принципово нова ідея, без жорсткої вертикалі в системі управління нею.

В такій партії має бути своя особлива система управління.


Основні ключові відмінності (особливості) партії горизонтального управління:

 • Всі члени партії рівні.
 • Члени партії керують партією на рівних, у кожного члена партії один голос.
 • Хто не платить членські внески, не бере участі в розвитку і управлінні партією, виключається з партії.
 • Партія фінансуватиметься членами і прихильниками партії.
 • Необмеженість кількісного складу органів управління партії.
 • Офіційний керівник партії тільки формально керівник вся повнота оперативного управління партії сконцентрована в раді управління і відділах партії. 
 • Висування і обрання до органів управління партії відбуваються за принципом дієвості на розвиток партії.

Така, суттєво відмінна від  традиційних партія може бути створена тільки на основі надсучасної, особливої системі управління.

Хтось може уявляти, що в такій партії кожен діє на свій розсуд і не враховує в своїй діяльності прагнення та дії інших членів. Але ця ідея не така! При рівності прав і можливостей кожного з членів, партія має бути цілеспрямованою, керованою, здатною досягти мети її створення. Інакше – це не партія!

Не зважаючи на рівність прав та можливостей членів партії, не всі вони рівні по: активності, освіті, досвіду. В кожній спільноті людей є мала кількість осіб, яка займає лідируючі позиції, є генератором ідей та планів дій, здатна скеровувати рух в потрібному напрямку на досягнення мети. Переважна більшість членів партії, активно підтримуючі стратегічну мету та основні ідеї партії, регулярно сплачуючи внески, але не готові до управління нею. Керують найбільш підготовлені фахівці – лідери партії. В звичайній партії такі лідери створюють партію, формують вертикаль управління і постійно керують нею, незважаючи, що до партії приєдналась значна кількість нових членів, в складі яких є значно якісніші фахівці, генератори нових ідей та планів. Але в партії горизонтального управління не повинно бути визначеного постійного лідера, який створює вертикаль керівництва. В кожний момент, при прийнятті кожного рішення всі члени партії повинні мати змогу обирати ті варіанти рішень, які мають найбільшу підтримку всіх членів партії, висувати тих лідерів, які забезпечують більшу ефективність руху.

Суть «горизонтальності» в такій партії полягає в тому, що всі її члени мають свободу свого вибору, рівні права і рівні можливості. В такій партії є три види членів партії: лідери - ті, хто є ініціаторами й організаторами всієї діяльності партії, члени партії, які здійснюють участь у всіх діях та проектах партії (переважна більшість) та активні члени, які ще не готові до лідерства, але і свій голос при прийнятті рішень залишають за собою. Свобода вибору дає можливість кожному члену самому визначати та в будь-який момент змінювати свій статус в такій партії!

Ця партія не може бути малої чисельності! Вона має включати після досягнення певного рівня розвитку, сотні тисяч членів. Бути дійсно народною! Тільки тоді вона зможе бути фінансово самостійною, мати суттєвий вплив у всіх регіонах і громадах країни. Діяльність такої партії має бути основана на сучасних засобах комунікації в форматі електронного суспільства. Така «партія в смартфоні» має значні переваги в порівнянні з іншими. Іншого методу участі в керівництві партією кожного її члена для спільноти великої чисельності та з різних регіонів країни просто не може бути! Такий формат організації дає можливості практично автоматизувати всі функції її діяльності, звести бюрократію нанівець. Автоматизуються функції: планування, адміністрування, підготовки рішень, голосування, бухгалтерії, сплати внесків, контролю витрат спільних коштів, звітності по поточній діяльності. Хоч кожен день є можливість проведення загальних: навчань, виступів, конференцій, з’їздів в он-лайн режимі з автоматичним документуванням та збереженням всіх матеріалів. Члени партії отримують можливість приймати активну діяльність в такій партії не виходячи з дому, або знаходячись в будь-якій точці Світу. Всі свої дії вони проводять через спеціально створений для кожного кабінет з додатку в смартфоні, чи в персональному комп’ютері.

Самою важливою частиною організаційної структури партії є її система управління.

Для тих умов, які визначені, як ключові більше всього підходить система динамічного довірчого управління (ДДУ).

Ця система відноситься до делегативної (іноді її називають: ліквідною, рідкою,) форми демократії вперше запропонованою Брайаном Фордом в 2002 році. Її називають «кращою демократією 21 століття». Ідеї такого виду демократії знаходять підтримку в різних країнах, їх пропонують і українські громадські об’єднання, такі, як ГО «Поступ» (ідея Громадянської республіки ), Громадянський рух Спільна справа ( ідея Персонального мандату ). Вона взятва за основу і в Соціальному проекті «Народна Україна».

Основними особливостями системи динамічного довірчого управління (ДДУ) є відсутність періодичних виборів в органи управління, передбачена участь в прийнятті всіх рішень кожного члена партії особисто, або через обраного ним особисто делегата (делегування довірчого голосу), можливість в любий момент міняти своє рішення відзиваючи свій довірчий голос від одного делегата та передаючи його іншому, або залишити право голосу за собою. Ці якості забезпечують постійне динамічне управління партією за принципами: всі члени партії беруть участь в управлінні, безпосереднє управління здійснюють найкращі та найрезультативніші лідери, між лідерами та іншими членами партії встановлюється активний прямий та зворотній зв'язок, склад лідерів динамічний, він міняється постійно (ефективні та результативні лідери набувають більшого впливу, неефективні – втрачають свій вплив, у нових членів є всі умови без зайвої бюрократії займати лідируючі позиції в управлінні партією).

Система ДДУ органічно вписується в основні принципи партії горизонтального управління і має такі особливості:

1.    Основним органом управління партії горизонтального управління (далі – Партія) є Загальні збори. Голосування відкриті, дистанційні на електронній платформі, створеній на сайті партії. Результати голосувань публічно доступні для кожного члена партії.

2.    Кожен член партії, який сплачує членські внески має право участі в управлінні всією діяльністю Партії особисто, або через довірену особу – свого делегата. Делегати не обираються на виборах, а кожен член Партії може делегувати свої права  на участь в управлінні Партією (свій голос) обраному ним особисто конкретному делегату, або залишає це право за собою. Фактично, він може надавати одному з делегатів електронну довіреність на право діяти в управлінні партією з використанням і його голосу.  Акт надання цієї довіреності є угодою між членом Партії та конкретним делегатом, з визначенням суті цієї дії, а також, прав, обов’язків та відповідальності сторін. Зміст цієї угоди є офіційним, визначається у Статуті Партії.

3.    Кожен член партії горизонтального управління сам особисто визначає свій статус в партії. Вибори керівних органів не проводяться! Кожен член Партії може взяти на себе статус делегата і відповідальність за виконання цієї посади, делегувати свій голос обраному ним делегату, або приймати участь в прийнятті рішень особисто.

4.    Делегування свого права здійснюється дистанційно, внесенням відповідного запису в електронний реєстр довірчих голосів, створений на платформі сайта Партії і може проводитись в любий момент в он-лайн режимі з комп’ютера, або смартфона кожним членом Партії через свій персональний кабінет. Ті члени Партії, які не можуть здійснити ці дії самі, можуть звернутись до визначеної рішенням керівного органу Партії уповноваженої особи (реєстратора) з заявою і реалізувати своє право через нього. Вся поточна діяльність по делегуванню повноважень реєструється в окремому реєстрі.

5.    Кожен член Партії в любий момент може перевірити правильність реалізації його волі в реєстрі довірчих голосів (РДГ). Внесення змін в цей реєстр жорстко контролюється й документується. Випадки внесення змін  всупереч волі члена Партії вважаються значними порушеннями Статуту Партії і жорстко караються. Таким же порушенням Статуту є і будь-які дії впливу на свободу вибору.

6.    В будь-який момент кожен член Партії на свій розсуд без будь-яких пояснень із свого смартфона, комп’ютера чи через визначеного реєстратора може змінити своє рішення - відізвати свій голос від того делегата, якому він довіряв і передати його іншому, або залишити право на участь в голосуваннях за собою.

7.    Кожен делегат є прямим офіційним представником певних, чітко визначених членів Партії і підзвітний їм. Вплив кожного делегата на управління Партією залежить від кількості довірених йому голосів. Вона у різних делегатів може відрізнятись в десятки, сотні, а то й тисячі разів один від одного. Делегат обов’язково повинен встановити канал зв’язку з тими членами Партії, які довірили йому свої голоси, декларує в ньому плани своїх дій та висвітлює хід їх виконання. Він визначає свою позицію стосовно тих питань, які плануються для розгляду на наступний період, а члени Партії мають змогу ставити свої вимоги, а у випадку не прийняття їх вимог та недостатньої аргументації цієї позиції, завчасно відзивати свої голоси від управління цим делегатом.

8.    За принципами Системи ДДУ здійснюється управління і в місцевих осередках Партії.

9.     Періодичні вибори в органи управління Партії не проводяться. Може обиратись тільки офіційний керівник партії, який вноситься в Державний реєстр юридичних осіб. Для виконання певних технічних та організаційних дій (адміністративно-господарських, утримування й обслуговування електронної платформи, бухгалтерське, юридичне забезпечення, тощо) можуть призначатись, або обиратись певні посадовці, або спеціалісти.

Схема взаємодії між членами Партії при прийнятті рішень по системі ДДУ показана на малюнку.


Розглянемо переваги Системи ДДУ перед звичайною системою партійного управління.

Перша перевага, - це надзвично високий ступінь рівності й свободи вибору! Кожен член партії має рівні права і можливості. Кожен сам визначає своє місце в партійній структурі. Якщо член партії підтримує основні ідеї й мету діяльності партії, але не має необхідної освіти, досвіду, часу, щоб кваліфіковано приймати участь в управлінні Партією, то він за власним рішенням просто делегує свій голос тому делегату, якого він сам і обирає. Якщо він бачить, що його вибір не дуже вдалий, або, якщо його депутат приймає рішення не так, як він вважає, то він просто відзиває свій голос і довіряє його за своїм вибором іншому делегату, або залишає право голосування за собою. А якщо він бачить, що його знання та досвід не менші ніж у інших делегатів, або в нього з’явились цінні плани та ідеї, або його товариші по партії пропонують йому ввійти в склад управління за їх підтримкою і відстояти їх загальну позицію, то він дуже просто своїм рішенням може заявити себе делегатом. Для цього він підписує відповідні зобов’язання про свою відповідальність за дії від імені членів партії, які довірять йому свої голоси і за своїм рішенням реєструється в системі в якості делегата, отримує довірчі голоси від своєї групи довіри й підтримки, встановлює з ними канал прямого й зворотного зв’язку.

Друга перевага – в якості і репрезентативності керівних органів Партії. В звичайній систему управління керівні органи обираються періодично загальним голосуванням. Вони не є представниками конкретних членів партії та за весь період їх легітимності незалежно від якості їх керівництва залишаються в незмінному складі аж до наступних виборів. В систему ДДУ кожен делегат є офіційним представником конкретних членів партії, постійно знаходиться з ними в прямому та зворотному зв’язку і має в органах управління свій вплив прямо пропорційний тій кількості осіб, які довірили йому свої голоси. В залежності від результатів його діяльності його вплив в управлінні може зрости, а може й зменшитись. В цій системі динамічно, щоденно зростає якість керівного органу! Делегати, які не виправдали довіри втрачають свої позиції, а ті, хто досягли певних результатів, нарощують свій вплив в керівництві партією.

Третя перевага – в комунікативності! Така система управління дуже цінна для масової партії. Створення електронної платформи дає можливість кожному члену партії, в якому б регіоні, чи віддаленому куточку нашої рідної країни він не був і чим би він не займався, постійно бути в центрі подій, приймати активну участь в діяльності Партії на посадах любого рівня. Через електронний кабінет в своєму смартфоні, чи комп’ютері, кожен член партії веде активну участь в її діяльності. Отримує всі повідомлення, має доступ до всієї документації, до програм та поточних планів, до рішень органів управління, знає всі новини та події, може приймати участь в он-лайн заходах: лекціях, мітингах, конференціях, з’їздах, приймати участь в засіданнях та голосуваннях. Має право голосу, має можливості надати свої пропозиції, поділитись планами та ідеями. На форумах є можливості обговорення самих різних проблем та питань. Створюються можливості прямої комунікації між членами партії та в певних групах.

Партія з такою системою управління стає живою, динамічною, вільною і в, той же час, комфортною для спільних дій.   

Як практично здійснюється управління такою партією?

Реєструється партія горизонтального управління. На самому початку, коли ще не створено сайт та електронну платформу управління, ця система може діяти в ручному режимі через секретаріат Партії з використанням сервісів та засобів Інтернету та електронної пошти. Згодом створюється сайт Партії з платформою управління. Для кожного члена партії передбачається персональний кабінет, через який кожен з них взаємодіє з Партією. Такий кабінет реалізується в спеціально створеному додатку і активується в своєму смартфоні та комп’ютері кожного члена партії з іконкою на якій проявляються непрочитані повідомлення та події. З цього кабінету член партії і отримує всю інформацію про діяльність в Партії та реалізує свою участь в її діяльності. В платформі управління створюються: функціонал для прийняття рішень (електронне голосування з оформленням протоколів), реєстр членів партії (з виділенням в ньому делегатів), реєстр довірчих голосів та реєстр поточних дій.

Проводиться первинна реєстрація членів Партії та реєстрація довірчих голосів. Кожен член Партії має визначити свій статус в ній (рядовий член, чи делегат). Кожен з рядових членів Партії обирає з реєстра делегата, якому він довіряє свій голос при прийнятті рішень (або залишає його за собою). Ці делегати й складають орган управління Партією. Спочатку, коли ще члени Партії мало знають один одного, довірчий голос віддається тому, кого більше знаєш. За звичай перевага віддається своєму земляку. А згодом, коли в партії проявляються яскраві лідери, коли досягаються певні результати, то розклад довірчих голосів суттєво змінюється. З’являються лідери з дуже великою кількістю довірчих голосів. А ті, кого не видно й не чутно, поступово відсіваються й втрачають статус делегата.

Вся діяльність партії визначається активністю ініціаторів певних: проектів, дій, або планів дій. Ініціатором може бути любий член партії. Але, якщо запропонований ним проект чи план приймається до реалізації, то цей ініціатор має прийняти статус делегата, сформувати команду своїх прихильників і забезпечити реалізацію своєї пропозиції. Ця норма ніяк не порушує права членів партії на свободу вибору. Адже, той хто надав пропозицію, яку було прийнято органом управління Партії, вже зробив свій вибір і зобов’язаний довести свою ідею до реалізації.

В такій партії неодмінно з’являється лідер, який отримає максимальний рівень довіри і поведе всю партію до визначеної мети! Але, він буде вимушений діяти бездоганно, інакше на цьому шляху його змінить той, хто буде робить це краще за нього і якому члени партії віддадуть більше голосів. Лідером в такій партії може стати кожен! Для цього треба просто робити те, що чекають від тебе члени партії і мати найкращі результати своєї діяльності в досягненні мети.

В цьому і є головна перевага партії горизонтального управління та системи динамічного довірчого управління!


2 комментария:

 1. я не міг би закрити свій перший дім без пана Бенджаміна Лі! Бенджамін та його команда пішли мені за цією угодою. він з легкістю впорався з моїм дуже жорстким поворотом і завжди був мені доступний, коли у мене були запитання (і в мене було багато), навіть коли він був далеко від офісу, що я дуже вдячний! він зі своєю командою впорався з багато продавців в останню хвилину і невтомно працював, щоб переконатись, що я можу закрити до закінчення терміну моєї оренди (і моєї допомоги на перший внесок). Містер Бенджамін - надзвичайно обізнаний кредитний офіцер, ввічливий і терплячий. Я пройшов кілька пропозицій щодо нерухомості до моєї остаточної покупки, і Бенджамін був там, щоб допомогти з кожною з них, часто координуючись із моїм агентом за лаштунками. я відчував підтримку протягом усього процесу. завдяки Бенджаміну та невтомним зусиллям його команди, я тепер пишаюся власником будинку! я закликав би вас розглянути питання про відпуск Бенджаміна Бріеля для будь-якої позики. пан, Бенджамін Лі контактна інформація. через WhatsApp + 1-989-394-3740 електронною поштою - 247officedept@gmail.com

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Цей коментар явно не стосується змісту цієї статті. Залишаю без відповіді!

   Удалить